Fishy

כדי לגדול בים, דגים גדולים אוכלים את הדגים הקטנים, ככה הם מתקיימים וככה הם גדלים, עליכם לאכול דגים יותר קטנים מכם ולהיזהר מהדגים הגדולים, שלא יאכלו אתכם. בעזרת חצי המקלדת אתם נעים למעלה,למטה, שמאלה וימינה, כשאתם צריכים לרדוף אחרי הדגים הקטנים יותר, אם אתם השגתם את הדג, אכלתם אותו, והדג שלכם משמיעה קול של שבע.