Bravo Sisi Fishing

הצוללן צריך לתפוס את הדגים המופיעים לו בתחילת כל שלב, אם זהו דג שדומה לנמו, עליו לתפוס את הדגים הללו בלבד, בכל שלב בתפריט שמתחת למסך מופיעים מספר הדגים שעליכם לתפוס, בכל שלב נוספים עוד סוגים של דגים והצוללן מקבל פריט. בעזרת תזוזת העכבר אתם מניעים את הצוללן ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה, היזהרו שלא לתפוס דגים אחרים, כי אז תפסלו.